Ogólne warunki sprzedaży maszyn

§ 1. Postanowienia Ogólne 

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży maszyn mają zastosowanie do zawieranych przez Przedsiębiorstwo Kompletacji Dostaw i Remontów Maszyn Roboczych Ciężkich Doltech Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z jej klientami umów sprzedaży dotyczących maszyn, w tym budowlanych takich jak koparki i ładowarki, jak i kruszarki i przesiewacze do kopalin, przenośniki taśmowe i innych oferowanych przez tę spółkę.
 2. Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach (zwanych dalej: „OW”) pojęcia mają znaczenie wskazane poniżej:
  1. Spółka – Przedsiębiorstwo Kompletacji Dostaw i Remontów Maszyn Roboczych Ciężkich DOLTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (52-131), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000104254, NIP: 7831007787, REGON: 630364013,
  2. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dla której w ramach umowy, Spółka lub jego kontrahent, dokonali sprzedaży koparki oferowanej przez Spółkę lub jej kontrahenta,
  3. Kontrahent – podmiot, z którym Spółka zawrze umowę dotyczącą świadczenia przez Spółkę usług pośrednictwa przy sprzedaży maszyn budowlanych oferowanych przez ten podmiot,
  4. Produkty – wszystkie oferowane przez Spółkę, bądź Kontrahentów Spółki, maszyny, które sprzedaje lub zamierza sprzedawać swoim Klientom Spółka,
  5. Maszyna – oznaczona co do marki, modelu, roku produkcji, numeru seryjnego, maszyna stanowiąca przedmiot zamówienia i/lub umowy zawartej z Klientem. Dla potrzeb wykonania zobowiązań Spółki wynikających z umowy z Klientem, w zakresie numeru seryjnego, traktowana jest jako rzecz oznaczona co do gatunku, co oznacza, iż Spółka jest uprawniony do dostarczenia zamiast maszyny o numerze seryjnym wskazanym w zamówieniu i/lub umowie innej maszyny takiej samej marki, modelu oraz roku produkcji, natomiast o innym numerze seryjnym. Maszyna staje się maszyną oznaczoną co do tożsamości z chwilą jej wydania Klientowi,
  6. Przeglądy Serwisowe – określone czynności serwisowe dotyczące Maszyny, wykonywane w odpowiednich interwałach i wynikające z Instrukcji,
  7. Komunikacja Elektroniczna – forma komunikowania się Strony, odpowiadająca formie dokumentowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, za pośrednictwem poczty e-mail wskazanej w zamówieniu i/lub umowie, obejmująca składanie oświadczeń woli i wiedzy oraz wymianę między Stronami załączników skanów dokumentów i dotycząca wykonywania zamówienia i/lub umowy,
  8. Umowa Leasingu – umowa leasingu dotyczącą finansowania Maszyny, łącząca Leasingodawcę i Klienta, jako korzystającego,
  9. Cennik – zestaw cen netto dla Produktów oferowanych przez Spółkę bądź Kontrahentów Spółki.
 3. Niniejsze OW przekazywane są Klientowi jako część oferty handlowej przygotowywanej przez Spółkę lub przekazywane są Kupującym w toku negocjacji zmierzających do zawarcia umowy lub dołączane są jako integralna część (załącznik) do umowy zawieranej z Klientem. Za skuteczne przekazanie niniejszych OW uznaje się także powiadomienie Klientowi o ich dostępności na stronie internetowej Sprzedającego.
 4. Akceptacja niniejszych OW przez Klienta przy jednym zamówieniu oznacza jego zgodę na związanie nimi również w przypadku kolejnych transakcji.
 5. Spółkę i Klienta każdorazowo obowiązują OW obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.
 6. Odstępstwa od niniejszych OW są skuteczne wyłącznie w przypadku, gdy wynikają z oferty Spółki stanowiącej ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub zostały sformułowane w sposób wyraźny w formie pisemnej w treści zamówienia lub umowy i zostały zaakceptowane przez Spółkę.
 7. Złożenie zamówienia przez Klienta lub podmiot uprawniony do działania w jego imieniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji OW Spółki. OW dostępne są na stronie internetowej www.doltech.pl (zakładka https://www.doltech.pl/ogolne-warunki-sprzedazy-maszyn /) oraz na żądanie Klienta w siedzibie Spółki.
 8. W przypadku sprzeczności między niniejszymi OW i/lub umową, a dołączoną Maszyny kartą gwarancyjną, pierwszeństwo zachowują postanowienia karty gwarancyjnej.
 9. Niniejsze OW mają zastosowanie tylko i wyłącznie w obrocie profesjonalnym. Do sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nabywają maszyny od Spółki w celach niezwiązanych z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, niniejszych OW nie stosuje się.
 10. W celu uchylenia wątpliwości, tam w zamówieniu i/lub umowie gdzie mowa jest o Maszynie, Strony ustalają, że postanowienia te mają odniesienie również do osprzętu sprzedawanego z Maszyną, jeżeli jest on jej integralną częścią lub jest sprzedawany jako dodatkowe wyposażenie Maszyny za odrębną płatnością.

§ 2. Zamówienia

 1. Przedstawiane Klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia lub zawarciem pomiędzy nim a Spółką umowy sprzedaży Produktu, informacje handlowe dotyczące poszczególnych Produktów, w tym w szczególności ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i powinny być poczytywane za zaproszenie do składania ofert lub propozycję oferty (art. 71 k.c.).
 2. Zamówienie może być skutecznie złożone pisemnie lub formie dokumentowej (wymiana skanów podpisanych dokumentów), zgodnie ze wzorem Zamówienia stosowanym przez Spółkę, stanowiącym załącznik do Ogólnych Warunków Sprzedaży. Zamówienie może być także skutecznie złożone poprzez przesłanie przez Klienta oświadczenia w formie wskazanej w poprzednim zdaniu, o przyjęciu propozycji konkretnej oferty złożonej przez Spółkę. W razie wątpliwości propozycje oferty Spółki są aktualne przez okres 7 dni.
 3. W przypadku ustalenia w zamówieniu obowiązku zapłaty zaliczki, kaucji, depozytu lub innego podobnego rodzaju świadczenia, może ona zostać zatrzymana przez Spółkę w przypadku uchylenia się przez Klienta od zawarcia umowy przyrzeczonej. W celu uchylenia wątpliwości, zwrot „uchylenia się przez Klienta od zawarcia umowy przyrzeczonej” oznacza odstąpienie, wypowiedzenie i innego rodzaju wycofanie się Klienta z zamówienia, a także dorozumianą rezygnację z Zamówienia poprzez zaniechanie (w tym milczenie) Klienta.
 4. Zaliczka, kaucja, depozyt lub inne podobnego rodzaju świadczenia, nie podlega oprocentowaniu.
 5. W przypadku złożenia zamówienia przez osobę/y, których uprawnienie do reprezentowania Klienta nie wynika bezpośrednio z rejestru przedsiębiorców, Klient zobowiązany jest do dostarczenia wraz z zamówieniem stosownego dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu Klienta. Do czasu przedłożenia dokumentów potwierdzających umocowanie do działania w imieniu Klienta, Spółka może powstrzymać się z realizacją umowy, bez składania żadnych dodatkowych oświadczeń.
 6. Spółka przyjmuje zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Zamówienia złożone po godzinie 16:00 uważa się za złożone w następnym dniu roboczym.

§ 3. Terminy Dostaw

 1. Terminy dostawy ulegają odpowiedniemu wydłużeniu wskutek wystąpienia leżących poza kontrolą Spółki przeszkód jakiegokolwiek rodzaju, w szczególności zakłóceń w miejscu pracy, sporów z pracodawcą, opóźnień w dostawie istotnych surowców lub elementów konstrukcyjnych lub podobnych, o ile opóźnienia te spowodowały przekroczenie terminu. Przeszkody te w czasie występowania uchylają również skutki zwłoki, za którą odpowiada Spółka. Spółka może w przypadku wystąpienia takiej przeszkody odstąpić od umowy w całości lub w części. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 6 miesięcy od zakończenia występowania tej przeszkody. W tym przypadku Spółka zwraca bezzwłocznie wykonane świadczenia wzajemne. Wyłączone są dalej idące roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego.
 2. Spółka może dokonywać dostaw częściowych.
 3. Warunkiem dotrzymania terminu dostawy jest spełnienie przez Klienta jego obowiązków wynikających z umowy.
 4. Wszystkie kary umowne wskazane w niniejszych OW bądź wskazane w odrębnej umowie zawartej przez Klienta ze Spółką, o ile nie wskazują szczególnego terminu ich zapłaty, płatne są w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania o ich zapłatę. Jeżeli wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokrywa pełnej wysokości szkody poniesionej przez Spółkę, Spółka jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wartości poniesionej szkody.

§ 4. Przejście ryzyka i zastrzeżenie własności

 1. Przejście ryzyka określa się zgodnie z zasadami “Ex works” (“EXW” – Incoterm 2020), chyba że postanowiono inaczej w zamówieniu i/lub umowie. W przypadku uzgodnienia, iż Produkt zostanie wysłany, ryzyko przechodzi z chwilą powierzenia Produktu przewoźnikowi.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo własności Produktu, aż do całkowitego zaspokojenia ceny przysługującej Spółce od Klienta z tytułu sprzedaży Produktu (obejmującej wszelkie wierzytelności przysługujące Spółce z tytułu zawartej z Klientem umowy sprzedaży Produktu).
 3. Do czasu pełnego uregulowania ceny za sprzedaż Produktu, Klient poinformuje Spółkę niezwłocznie o dokonanym przez osoby trzecie zastawie, zajęciu Produktu lub jakimkolwiek innym rozporządzeniu nim.
 4. Do czasu pełnego uregulowania ceny za sprzedaż Produktu, Klient przenosi na Spółkę swoje wierzytelności i pozostałe prawa z tytułu dalszego zbycia, wynajmu, dzierżawy lub leasingu Produktu. Powyższa regulacja obowiązuje również wtedy, gdy Produkt został uprzednio połączony z innymi rzeczami lub został przetworzony. Klient może dochodzić przysługujących mu wierzytelności i pozostałych praw jedynie w takim zakresie, w jakim wywiązał się wobec Spółki ze swych zobowiązań w zakresie zapłaty ceny sprzedaży Produktu.

§ 5. Cena i warunki płatności

 1. Spółka sprzedaje, a Klient kupuje Produkt określony w zamówieniu za cenę ustaloną przez Strony w zamówieniu. Jeżeli nie określono inaczej, cena określona w zamówieniu jest ceną netto, do której należy doliczyć należny podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury przez Spółkę.
 2. Warunki płatności oraz wydania Produktu zostaną określone w ofercie, zamówieniu lub odrębnej umowie.
 3. Zapłata ceny nastąpi na rachunek bankowy Spółki wskazany na fakturze proforma. Jako dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Spółki. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny, z przyczyn leżących po stronie Klienta, Spółka jest uprawniony do obciążenia Klienta odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 4. Spółka będzie uprawniona do nałożenia na Klienta kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta w wysokości kwoty wpłaconej zaliczki, kaucji, depozytu lub innego podobnego rodzaju świadczenia.
 5. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Spółkę odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody.
 6. Klientowi nie służy wobec Spółki prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.

§ 6. Dostawa i odbiór Produktu

 1. Dostawa Produktu następuje w terminie i w miejscu wskazanym w ofercie, umowie i/lub zamówieniu.
 2. Sprzedający wraz z Produktem przekazuje Kupującemu dokumentację techniczną związaną z Produktem.
 3. Wydanie Produktu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, po otrzymaniu przez Spółkę pełnej Ceny, chyba że Strony postanowiły inaczej, ustalając ewentualnie odpowiedni sposób zabezpieczenia płatności ceny.
 4. Podpisując protokół zdawczo-odbiorczy Klient oświadcza, że została mu przedstawiona specyfikacja Produktu oraz stan Produktu, a nadto, że stworzono mu możliwość pełnego i niczym nieograniczonego zapoznania się ze specyfikacją i stanem Maszyny oraz, że nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń.
 5. W przypadku braku stosownego pełnomocnictwa ze strony Klienta lub jakichkolwiek wątpliwości co do jego ważności lub zakresu, Spółka ma prawo odmówić wydania Maszyny i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Wszelkie koszty związane z uchybieniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim jak również koszty związane z brakiem odbioru Maszyny przez Klienta w ustalonym przez Strony terminie, obciążają Klienta.
 6. Spółka oświadcza, iż Maszyna na dzień podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego będzie wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich.
 7. Jeżeli Maszyna jest dostarczana w częściach i montowana u Klienta, Klient zabezpiecza odpowiednie miejsce przechowania części oraz przejmuje odpowiedzialność za przypadkową utratę lub uszkodzenie części w czasie składowania od momentu wydania ich Klientowi w przechowanie na podstawie odpowiedniego protokołu, na co Klient wyraża zgodę. Przekazanie części w przechowanie będzie potwierdzane odrębnym protokołem wydania poszczególnych części Maszyny.
 8. Klient zobowiązuje się do nieusuwania oznaczeń (tabliczek znamionowych, firmowych) Maszyny przed zapłatą pełnej Ceny.
 9. W czasie obowiązywania zastrzeżenia własności, Klient może używać Maszyny w zakresie działalności własnego przedsiębiorstwa, ale ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Maszyny od chwili jej wydania przez Spółkę na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 10. Jeżeli zaktualizuje się uprawnienie Spółki do żądania zwrotu Maszyny objętej zastrzeżeniem własności, Klient obowiązany jest do zwrotu Maszyny w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu w jakim znajdowała się w chwili wydania jej Klientowi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Klient może zostać obciążony przez Spółkę kosztami używania Maszyny oraz ponosi odpowiedzialność za szkody na Maszynie.
 11. W przypadku zapewnienia przewozu Maszyny przez Klienta, Klient zobowiązuje się zwrócić Spółce koszty (w tym kwotę nałożonej kary pieniężnej) wywołane wydaniem przez organy administracji publicznej decyzji o nałożeniu jakiejkolwiek kary pieniężnej na Spółkę z powodu przewozu Maszyny za pomocą zapewnionego przez Klienta transportu w sposób ponadnormatywny i będzie współdziałał ze Spółką w celu wyjaśnienia przed organem okoliczności sprawy.

§ 7. Gwarancja i rękojmia

 1. Strony wyłączają odpowiedzialność Spółki wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, zgodnie z art. 558 Kodeksu cywilnego.
 2. Do gwarancji oferowanej przez Spółkę zastosowanie mają obowiązujące w Spółce Ogólne Warunki Gwarancji.
 3. Szczegóły gwarancji zostaną określone w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik do umowy, która zostanie wydana wraz z Produktem.

§ 8. Odpowiedzialność umowna

 1. Całkowita odpowiedzialność Spółki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a także odpowiedzialność deliktowa, w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń, jest ograniczona do 100% wartości netto Maszyny, z której dostawą wiąże się powstanie szkody.
 2. W każdym przypadku Spółka odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste, z wyłączeniem utraconych korzyści i szkód następczych.
 3. W każdym przypadku Spółka odpowiada wyłącznie za szkody powstałe na skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
 4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności dotyczą zarówno szkód wyrządzonych bezpośrednio przez Spółkę, jak i szkód wyrządzonych przez osoby trzecie, za które Spółka ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku przypadków, gdy ograniczenie odpowiedzialności Spółki nie jest możliwe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 9. Siła wyższa

 1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone wskutek zdarzenia siły wyższej.
 2. Przez zdarzenie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie, na które żadna ze Stron nie miała wpływu, uniemożliwiająca stronom wykonanie ich obowiązków, gdy zdarzenia nie można było przewidzieć w chwili powstania obowiązku, a strona u której takie zdarzenie wystąpiło, nie mogła go uniknąć lub zapobiec jego konsekwencjom.
 3. Zaistnienie zdarzenia siły wyższej zwalnia stronę, u której takie zdarzenie zaistniało z jej obowiązków na czas trwania siły wyższej lub przez czas niezbędny do usunięcia skutków tego zdarzenia. Strona powołująca się na wystąpienie zdarzenia siły wyższej niezwłocznie informuje drugą Stronę o jej zaistnieniu, skutkach i przewidywanym czasie trwania.
 4. Strona, u której wystąpiło zdarzenie siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie jej obowiązków, dołoży wszelkich starań do usunięcia, a przynajmniej do zminimalizowania konsekwencji tego zdarzenia

§ 10. Odstąpienie od umowy

 1. Spółka ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której Klient opóźnia się z zapłatą należnych Spółce kwot pieniężnych w stosunku do ustalonego terminu zapłaty lub, jeżeli Klient narusza postanowienia zamówienia, umowy lub OW i nie usunął naruszeń w terminie 7 dni od daty wezwania otrzymanego od Spółki.
 2. Spółce przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli okaże się, że Klient nie jest zdolny do zapłaty ceny sprzedaży lub zdolność taka budzi uzasadnione wątpliwości lub gdy złożono wobec Klienta wniosek o wykreślenie go z rejestru przedsiębiorców lub dokonano już takiego wykreślenia.
 3. W przypadku, jeżeli Spółka odstąpi od umowy już po wydaniu Maszyny Klientowi, Spółce przysługuje wobec Klienta roszczenie o zapłatę odszkodowania za okres bezumownego korzystania przez Klienta z Maszyny. Wysokość odszkodowania odpowiada rynkowemu czynszowi, który Klient musiałby zapłacić, gdyby wynajął Maszynę przez okres czasu od wydania jej Klientowi aż do zwrotu Maszyny na rzecz Spółki. Jeżeli zakup Maszyny był finansowany przez Spółkę za pośrednictwem kredytu, pożyczki lub leasingu, odszkodowanie powinno być co najmniej tak wysokie, jak suma wszystkich płatności lub raty finansowania, które były należne zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie lub finansowaniu do czasu zwrotu Maszyny do Spółki.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń o odszkodowanie na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
 5. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy z przyczyn ekonomicznych wynikających z jego ryzyka handlowego. W szczególności Klient nie będzie upoważniony do odstąpienia od umowy ani jej rozwiązania z powodu pogorszenia się jego sytuacji finansowej.

§ 11. Komunikacja elektroniczna

 1. Każda ze Stron zobowiązana jest w formie komunikacji elektronicznej do informowania drugiej Strony o ewentualnej zmianie swojego adresu e-mail do doręczeń oświadczeń woli i wiedzy. W przypadku zaniechania tego obowiązku, informacje, w tym korespondencja, wysyłane przez drugą Stroną na dotychczasowy adres e-mail Strony, która nie poinformowała o zmianie adresu e-mail, będą uważane za wysłane skutecznie.
 2. W celu uchylenia wątpliwości, Strony poprzez zawarcie umowy, udzielają pełnomocnictwa do działania, odpowiednio w imieniu i na rzecz Spółki lub Klienta, w ramach komunikacji elektronicznej, osobom które dysponują wskazanymi w zamówieniu i/lub umowie adresami e-mail.
 3. Strony zapewniają, że wskazany przez nie adresy e-mail są przez nie oficjalnie używane w obrocie gospodarczym i dostęp do nich, w postaci odpowiednio zabezpieczonej, mają jedynie osoby wskazane z imienia i nazwiska jako dysponenci adresu.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku powstania sporu, przed wszczęciem postępowania sądowego, Strony zobowiązują się do podjęcia próby rozwiązania sporu w drodze dyskusji i negocjacji.
 2. Umowa Spółki i Klienta podlega przepisom prawa polskiego. W przypadku jakichkolwiek sporów związanych z umową bądź pozaumownych, właściwe będą wyłącznie polskie sądy właściwe według siedziby Spółki.
 3. Zmiany warunków zamówienia lub umowy wymagają zachowania formy pisemnej (jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej) lub formy dokumentowej (jeżeli umowa została zawarta w formie dokumentowej).
 4. Odstąpienie od zamówienia lub umowy dla swojej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej lub dokumentowej, pod rygorem nieważności.
 5. Jeśli poszczególne postanowienia zamówienia, umowy lub OW będą nieważne lub nie będą skuteczne w całości lub w części, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. Strony zastępują nieważne lub niewykonalne postanowienie klauzulą, która, w sposób najbardziej zbliżony wyrazi ekonomiczny i prawny sens postanowienia zastąpionego. Powyższe ma zastosowanie, jeśli okaże się, że istnieje luka.