Usługi kruszenia

W oparciu o doświadczoną kadrę inżynierów i operatorów oferujemy usługi kruszenia lub wynajem nowoczesnych kruszarek i przesiewaczy.

Są to kruszarki:

 • szczękowe
 • udarowe
 • stożkowe
 • odśrodkowe
 • oraz przesiewacze dwu i trzy pokładowe do przesiewania na sucho.

 

Na Państwa zamówienie możemy przerabiać materiał spod ściany w kamieniołomach, produkować grysy, mieszanki i kamień hydrotechniczny, przerabiać żwiry, produkować mączki oraz kruszywa z recyklingu, w tym z betonu, betonu zbrojonego, żużli, asfaltu, itp.

Materiały do przeróbki charakteryzują się różnymi parametrami fizycznymi, mechanicznymi i chemicznymi. Wymagają dostosowania procesu technologicznego do swojej specyfiki, tak gotowy produkt wypełnił wymagania jakościowe odbiorców.

Dzięki wieloletnim doświadczeniom w przeróbce potrafimy wypełnić Państwa wymagania i produkować kruszywa w optymalny sposób. Dotyczy to usługowej produkcji m.in. grysów z granitu, bazaltu, wapienia, wapienia zdolomityzowanego, dolomitu, skalenia, sjenitu, gnejsu, gipsu, piaskowca, granodiorytu, kwarcu, porfiru, żwirów, a także mieszanek na podbudowy stabilizowane mechanicznie i innych, klińca, tłucznia w tym tłucznia kolejowego, kamienia hydrotechnicznego oraz mączek, nawozów i wypełniaczy.

 

Użytkownicy wymagają dostarczania kruszyw o określonych parametrach. Na część z nich wpływa zastosowana technologia, a na niektóre nie. Najważniejszymi parametrami kruszyw są m.in.

  • wytrzymałość na ściskanie;
  • mrozoodporność (ubytek masy);
  • nasiąkliwość;
  • zawartość pyłów;
  • zawartość zanieczyszczeń ilasto-gliniastych.

 

Produkowane kruszywa powinny spełniać normy, a najczęściej są to:

PN−EN 13383−1: Kamień do robót hydrotechnicznych.

PN−EN 13450: Kruszywa na podsypkę kolejową.

PN – EN 12620: Kruszywa do betonu.

PN – EN 13043: Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN−EN 13055 część jeden i dwa: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i zaczynu.

PN – EN 13242: Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN – EN 13139: Kruszywa do zapraw.

Wymagania dotyczące kruszyw zależą również od ich dalszego przeznaczenia. Kruszywa najczęściej stosowane są do produkcji:

– betonów nawierzchniowych, konstrukcyjnych, chudego betonu, itd.

– asfaltów, mieszanek bitumicznych, itp.

– mieszanek o uziarnieniu ciągłym

– klińca

– tłucznia kolejowego

– zapraw, tynków

– mączek wapiennych, mączek skaleniowych, mączek dolomitowych, itd.

– wypełniaczy

– kamienia hydrotechnicznego

– kamienia blocznego do produkcji galanterii i kamieni ozdobnych

– cementu.

 

Ważną gałęzią jest przeróbka surowców wcześniej wytworzonych i produkcja surowca do dalszego wykorzystania, czyli recykling. Dotyczy to materiału wtórnego, zarówno z recyklingu materiał budowlanych, tj. betonu, betonu zbrojonego, cegieł, asfaltu, złomu ceramicznego, materiałów powyburzeniowych, itd. jak i materiału sztucznego: np. żużli stalowniczych, pomiedziowych, ołowiowych itd.

Odpowiednia wiedza techniczna, doświadczenie i urządzenia oraz podzespoły robocze pozwalają produkować materiał w sposób odpowiadający Państwa wymaganiom.

Do zadań usługowych wykorzystujemy m.in. kruszarki szczękowe jednorozporowe, kruszarki udarowe do twardego kamienia, udarowe, odśrodkowe (kubizatory, VSI, udarowe z wałem pionowym), kruszarki i granulatory stożkowe, walcowe, młotkowe i specjalne (np. kruszarki do szkła), młyny udarowe i kulowe do mączek, młyny udarowe do mączek i nawozów, przesiewacze wibracyjne, rolkowe, wstępne, grizzly, przesiewacze rusztowe, podawacze stalowo-płytowe, podawacze wibracyjne oraz szufladowe, przenośniki taśmowe, kieszeniowe, Flexowell, kubełkowe, ślimakowe, separatory magnetyczne oraz separatory dynamiczne, akwamatory, separatory elementów lekkich jak folie, węgiel, itp.

Zapraszamy Państwa do współpracy.